روش های حفاظتی در تجهیزات ضد انفجار درمناطق مستعد خطر
محافطت نوع D یا ضد شعله Flameproof_Enclosure
دریچه های بازدید و بازرسی در دستگاه های نوع d
حفاظت نوع e یا ایمنی مضاعف : Increase_safety
ویژگی های روش ایمنی مضاعف
حفاظت نوع de
حفاظت نوع ed

درجه بندی حفاظت بدنه و محفظه مطابق استانداردIEC 60529
چند اصطلاح معمول در مورد محفظه ها مطابق استاندارد IEC 1241-1-1
رنج IP بر اساس استاندارد IEC
حداقل انرژی که باعث اشتعال می شود
درجه حرارت خود اشتعالی Self Ignition Temperature
کلاسه بندی گروه های گازی بر اساس دمای خود اشتعالی و Maximum دمای سطح وسایل الکتریکی مطابق استاندارد IEC60079
گروه های انفجاری

آشنایی با ضد انفجار
شرایط ایجاد یک اشتعال
تبدیل سریع هر یک از حالت های ماده (جامد،مایع،گاز) به گاز با توجه به تامین دو شرط در کسر ثانیه را انفجار می نامند.
محیط مستعد انفجار عبارت است از فضای مملو از ترکیب انفجاری که شامل مواد قابل انفجار ، اکسیژن باشد.
محدوده قابل انفجار در یک ترکیب قابل اشتعال
انواع عوامل اشتعال
طبقه بندی فضاهای عملیاتی مستعد خطر بر اساس استانداردNEC 500

تعریف ZONE در مناطق مستعد خطر - طبقه بندی مناطق مستعد خطر حاوی گازها، غبارات و فیبرهای آتشگیر
طبقه بندی مناطق مستعد خطر حاوی گازها
محصولات ضد انفجار ZONE O
محصولات ضد انفجار ZONE 1
محصولات ضد انفجار ZONE 2
طبقه بندی مناطق مستعد خطر حاوی غبارات و فیبرهای آتشگیر

تعریف الکتروموتور ضد انفجار
الکتروموتور ضد انفجار چیست؟
طبقه بندی مناطق چگونه انجام می شود؟
با تشخیص برخی مناطق کارخانه یا سایت به عنوان منطقه خطر، را ( با ................ ) مشخص می کنیم که چه ناحیه ای خطرناکتر است و به توجه یا تجهیزات بیشتری نیاز دارد و چه منطقه ای کم خطرتر است. همچنین متوجه می شویم که چه مناطقی ایمن هستند.
دسته بندی الکتروموتورهای ضد انفجار
طراحی الکتروموتورهای ضد انفجار در محیط های بسته
این نوع موتورهای ضد انفجار برای محیط های بسته طراحی می شوند ملاحظات اساسی برای این موتورها این است که باید از بروز جرقه در محیطی که می تواند حاوی بخارات و گازهای قابل اشتعال باشد خودداری کند. موتورهای ضد انفجاری برای محیط های بسته ؛ سنگین و پر حجم هستند .

الکتروموتورهای ضد انفجار
دسته بندی الکتروموتورهای ضد جرقه برای محیط های مخاطره آمیز
الکتروموتورهای ضد انفجار بسته با محیط های که هستند : به رده ؛ گروه و دسته تقسیم می شوند ( مثلاً کلاس I دسته بندی 2 یا کلاس 1 و دسته بندی 2 و نطائر آن (e.g., Class I, Division 1, Class I Division 2, etc.))

مروری بر دسته بندی موتورها
الکتروموتورهای ضد انفجاری اساساً در دسته بندی موتورهای محصور/ سربسته قرار می گیرند که بر پایه حفاظت در برابر شرایط محیط و نیز سرد شدن ساخته شده اند .
1- موتور با پوسته باز open enclosures
چهار نوع از این موتور های پوسته باز وجود دارند.
2-موتور با پوسته کاملاً محصور شده ally enclosed enclosures.
موتورهای کاملاً محصور بدون تهویه هوا (Totally Enclosed, Non Ventilated (TENV

موتورهای کاملاً محصور با پروانه خنک کننده (Totally Enclosed, Fan Cooled (TEFC

موتور کاملاً محصور با هوای بیش از اندازه (Totally Enclosed, Air Over (TEAO