راه اندازي الکتروموتور سه فاز با جریان تکفاز
الکتروموتورهاي سه فاز را میتوان با جریان تکفاز راه اندازي نمود.
شکلهاي زیر اتصال موتور سه فاز با جریان یکفاز را در حالتهاي مختلف نشان داده است.