تغییر جهت چرخش موتور تک فاز
چپگرد راستگرد الکتروموتور تک فاز با راه انداز دائم در مدار
برای تغییر جهت گردش موتور تک فاز با خازن دائم در مدار می توان دو سر سیم پیچ راه انداز را عوض کرد.