نحوه انتخاب الکتروموتور
کلاس حراتی
افزایش بیش از حد دما می تواند بر روی خواص مکانیکی و عایقی مواد تاثیر بگذارد . از این رو در ماشینهای الکتریکی باید حداکثر دمای مجاز ماشین تعیین شود.
درجه حفاظتی