تاثیر درایو کنترل دور موتور بر کاهش مصرف انرژی در صنعت
کاهش میزان انرژی مصرفی با تشخیص میزان بار وارده بر موتور
اصلاح ضریب توان
به طور خلاصه قابلیت هایی که استفاده از دستگاه درایو ایجاد خواهد کرد، عبارتند از :

افزایش ضریب توان موتور و در نتیجه کاهش مصرف انرژی
محدود کردن جریان راه اندازی
راه اندازی نرم موتور و لذا افزایش طول عمر آن
امکان تغییر دور موتور چه به صورت اتوماتیک و با توجه به بار موتور و چه به صورت دستی
امکان چرخش موتور در جهت عکس
امکان دستیابی به سرعت های بالاتر از سرعت نامی موتور